Statut

Pobierz Statut.doc Pobierz Statut.pdf

Statut

Fundacji Mental & Business Academy


Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Fundacja została ustanowiona przez Jacka Siewierskiego, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym z dnia 06.09.2013r. zawartym przed notariuszem Tomaszem Obtułowiczem w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego numer 40/3

§2

Fundacja Mental&Business Academy, zwana dalej Fundacją działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach z późniejszymi zmianami oraz niniejszego statutu.

§3

Fundacja posiada osobowość prawną.

§4

Siedzibą Fundacji jest miasto Skarżysko-Kamienna.

§5

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania wyznaczonych w statucie celów Fundacja może prowadzić także działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
4. Fundacja może być członkiem międzynarodowych i krajowych organizacji o tym samym lub podobnym charakterze działania.

§6

Fundacja może tworzyć oddziały terenowe i inne jednostki organizacyjne.

§7

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

§8

Nadzór nad Fundacją sprawuje właściwy Minister Gospodarki.

§9

Fundacja zostaje powołana na czas nieokreślony.

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji


§10

1. Celem Fundacji jest:
a) wspieranie i pomoc w rozwoju kariery młodych ludzi jako przyszłych przedsiębiorców a także popieranie rozwoju społeczeństwa polskiego w zakresie inteligencji finansowej, a zwłaszcza działalności biznesowej, inwestycyjnej i szkoleniowej na rzecz rozwoju rynku w Polsce oraz zbliżenia narodów i państw całego Świata.
b) wspieranie działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
c) wspieranie rodzin i osób znajdujących w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich w życiu zawodowym i prywatnym;
d) podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska oraz kształtowanie właściwej polityki proekologicznej;
e) wspieranie inicjatyw młodzieżowych i promocja różnych dziedzin związanych z rozwojem osobowym dzieci i młodzieży.
f) ochrony i promocji zdrowia;
g) działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz bezrobotnych;
h) działalność profilaktyczna służąca zapobieganiu patologiom społecznym oraz promowanie zdrowia i zdrowego stylu życia;
i) upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
j) rozwijanie kontaktów sportowych, kulturalnych, politycznych i społecznych pomiędzy przedstawicielami różnych krajów, społeczności i mniejszości narodowych.
k) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
l) działań na rzecz mniejszości narodowych
m) działań na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
n) działań na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
o) działań na rzecz krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
p) działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
r) działalność na rzecz praw człowieka oraz swobód obywatelskich.
s) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
t) działań na rzecz ratownictwa i ochrony ludności;
u) działalność na rzecz rozwijania przedsiębiorczości środowiska lokalnego.
w) wspieranie rozwoju regionalnego.
v) działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, wspólnot lokalnych oraz grup i środowisk marginalizowanych społecznie, popularyzowanie kulturalnej i społecznej aktywności obywatelskiej
2. Fundacja promuje pozyskiwanie środków z funduszy Unii Europejskiej.

§11

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) doradztwo ekonomiczne, finansowe, organizacyjne i inne w razie potrzeby, osobom fizycznym i prawnym rozpoczynającym i prowadzącym działalność gospodarczą lub też zmieniającym zakres swojego działania;
b) doradztwo ekonomiczne, finansowe i organizacyjne osobom fizycznym zamierzającym utworzyć organizacje pozarządowe oraz takim organizacjom;
c) prowadzenie działalności szkoleniowej;
d) organizowanie szkoleń, konferencji, seminariów, kursów;
e) organizowanie zespołów do prowadzenia szkoleń dla kadry instruktorów;
f) podejmowanie działalności reklamowej, wydawniczej i informacyjnej;
g) organizowanie wycieczek, obozów, zjazdów i innych imprez dla dorosłych i młodzieży, rodzin; organizowanie imprez integracyjno-rekreacyjnych;
h) organizowanie i prowadzenie placówek oświatowo-wychowawczych i edukacyjnych;
i) organizowanie wyjazdów dzieci i młodzieży na kolonie i obozy z rodzin o złej sytuacji materialnej;
j) doradztwo w zakresie podnoszenia kwalifikacji przez osoby poszukujące pracy lub też chcące ją zmienić;
k) wspieranie grup społecznych za pomocą akcji i programów społecznych skupiających się na najsłabszych i wykluczonych;
l) wyrównywanie szans rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji;
m) działania na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
n) działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
o) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
p) inicjowanie idei ekonomii społecznej;
r) prowadzenie doradztwa prawnego i psychologicznego;
s) wykonywanie opracowań, analiz, raportów i badań o tematyce powiązanej i nie powiązanej z celami Fundacji;
t) podejmowanie różnorodnych działań służących aktywizacji, zachęcaniu przedsiębiorców do inwestowania w regionie, napływowi kapitału, tworzeniu nowych miejsc pracy, poszukiwaniu i wdrażaniu nowych technologii oraz promocji regionu;
u) organizowanie i prowadzenie przedsięwzięć na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych;
w) powołanie i prowadzenie aktywnej pomocy społecznej wśród młodzieży i osób potrzebujących opieki i resocjalizacji;
v) propagowanie nowoczesnych, proekologicznych technologii oraz nowoczesnej organizacji pracy;
x) współpracę z organizacjami samorządowymi, społecznymi, naukowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, podmiotami gospodarczymi i instytucjami państwowymi w zakresie udzielania pomocy mieszczącej się w obszarze celów działania Fundacji.

§12

Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

§13

Działalność Fundacji opiera się na pracy władz i przyjaciół Fundacji. Fundacja ma prawo zatrudniać pracowników.

§14

Fundacja prowadzi swą działalność nie dla zysku.

Rozdział III

Organy Fundacji


§15

Organami Fundacji są Fundator i Zarząd Fundacji.


§16

Fundator jest uprawniony do:

1. nadania Statutu Fundacji i do wprowadzania zmian w statucie,
2. powoływania i odwoływania członków Zarządu Fundacji oraz do nawiązywania i rozwiązywania z nimi stosunków pracy,
3. pisemnej akceptacji, projektów regulaminów wewnętrznych oraz zaciągania zobowiązań przekraczających kwotę 2.000 zł brutto,
4. tworzenia oddziałów Fundacji,
5. rozwiązania Fundacji oraz rozdysponowania majątku po jej likwidacji.

§17

1. Do zadań Zarządu Fundacji należy całokształt spraw związanych z istnieniem i działalnością Fundacji, a w szczególności:
a) realizowanie celów Fundacji,
b) bieżące kierowanie działalnością Fundacji,
c) reprezentowanie Fundacji.
d) przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych i merytorycznych Fundacji,
e) ustalenie oraz zmiana planów finansowych Fundacji,
f) przyjmowanie subwencji, darowizn, zapisów i spadków,
g) podejmowanie decyzji co do przeznaczenia i wysokości środków finansowych oraz zasad ich wykorzystania,
2. Pracami Zarządu Fundacji kieruje Prezes Zarządu.
3. Fundator może być również Prezesem Fundacji.

§18

1. Zarząd Fundacji liczy od 1 do 5 osób powoływanych i odwoływanych przez Fundatora.
2. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony.
3. Do zwoływania posiedzeń Zarządu Fundacji uprawniony jest każdy członek Zarządu Fundacji.
4. Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. Do ważności uchwał wymagana jest obecność na posiedzeniu wszystkich członków Zarządu Fundacji.
5. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
6. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa: Prezes Zarządu – samodzielnie.
7. Prezes Zarządu może udzielić innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z bieżącą działalnością Fundacji, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju.
8. Na podstawie powołania w skład Zarządu Fundacji, członkowie nie mogą pobierać wynagrodzenie z tego tytułu, natomiast przysługuje im prawo do zwrotu kosztów podróży służbowych.
9. Możliwe jest zawarcie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej między Fundacją a członkiem Zarządu Fundacji.
10. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a) odwołania przez Fundatora w skutek podjętej uchwały,
b) zaprzestania pełnienia funkcji w Zarządzie Fundacji na własną pisemną prośbę członka Zarządu,
c) śmierci członka Zarządu Fundacji.

Rozdział IV


Majątek i dochody Fundacji

§19

Majątek Fundacji składa się z Funduszu Założycielskiego oraz dochodów uzyskanych przez Fundację w trakcie jej działalności.

§20

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
1. darowizn, spadków, zapisów lub innego rodzaju przysporzeń majątkowych,
2. przychodów z majątku nieruchomego, ruchomego oraz innych praw majątkowych,
3. dotacji i subwencji osób prawnych oraz instytucji państwowych i samorządowych,
4. ze zbiórek, aukcji i imprez publicznych,
5. odsetek bankowych, dywidend i zysków z udziałów, akcji, obligacji i innych papierów wartościowych lub instrumentów finansowych,
6. z działalności gospodarczej.

§21

Fundusz założycielski Fundacji wynosi 1000 zł (jeden tysiąc złotych) i został wniesiony w formie pieniężnej.

§22

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§23

Majątek Fundacji przeznaczony jest przede wszystkim na realizację statutowych celów Fundacji; służy on także pokryciu kosztów jej utrzymania.

§24

Fundacja odpowiada za swoje długi całym swoim majątkiem.

§25

Statut niniejszy zabrania udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

Postanowienia końcowe§26


1. Dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby się zmienić cel Fundacji.
3. Decyzję o połączeniu podejmuje Fundator w formie uchwały.

§27

Fundacja w toku swej działalności może określić dodatkowe cele i sposoby ich realizacji nie będące w sprzeczności z dotychczasowymi.Skarżysko Kamienna ,dn. 01.10.2013r.

FUNDATOR


Jacek Siewierski

O Fundacji
O Fundacji

Dowiedź się o nas więcej.

Zarząd
Zarząd

Zobacz kim jesteśmy.

Galeria
Statut

Zobacz jak działamy!

Kontakt
Kontakt

Zadzwoń lub napisz.